Ubezpieczenia Słomniki | Rolne
15711
page-template-default,page,page-id-15711,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Rolne

grunty_rolneZgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Maksymalna odpowiedzialność za szkody spowodowane z tytułu OC rolnika jest określona ustawą i jest wspólna dla wszystkich towarzystw:

Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi:

dla szkód na osobie – 5 000 000 euro – za jedno zdarzenie,
dla szkód w mieniu – 1 000 000 euro – za jedno zdarzenie.

Prócz OC rolnika posiadacz gospodarstwa w myśl ustawy musi zawrzeć również umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budynkiem jest w tym przypadku obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20m2, określony zgodnie z prawem budowlanym (Art. 3, pkt. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Dz. U z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), będącym w posiadaniu rolnika. Budynek taki można nazwać budynkiem, kiedy ma fundamenty i jest pokryty dachem nie musi mieć jeszcze okien i drzwi (nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki)

UBEZPIECZENIE UPRAW

Ubezpieczenie upraw rolnych od 2006 r w Polsce są dotowane z budżetu państwa, który subwencjonuje składki na to ubezpieczenie.

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie, w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych co najmniej od jednego ryzyka: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy: upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu/lub wysadzenia do ich zbioru.